Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla osób wypełniających formularz kontaktowy na stronie internetowej firmy

 W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) "MARGAN-OGRODY" S.C. Małgorzata Kosowska-Sacha i Anna Dziedzic przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

1. Administrator Pani/Panadanych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest "MARGAN-OGRODY" S.C Małgorzata Kosowska-Sacha i Anna Dziedzic, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Osiedle Robotnicze 2, 32-500 Chrzanów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP: 628-219-15-04 (dalej Spółka lub Administrator).
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem: na piśmie na adres: 32-500 Chrzanów, ul. Osiedle Robotnicze 2, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 603 50 81 81.
3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę Imię, adres e-mail oraz inne dane, które Pani/Pan zawrze w korespondencji kierowanej do Spółki.
4. Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej) Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do innych odbiorców.
6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu odpowiadania na złożone zapytanie przez formularz kontaktowy, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od przekazania danych osobowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
9. Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.
10. Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym w zakresie danych których przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów archiwalnych w interesie publicznym, a dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane (podstawa art. 17 RODO).
11. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
12. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.
13. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.
14. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
15. Prawo do cofnięcia zgody Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Zasada podania danych osobowych Do udzielenia odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowego wymaga się podania przez Panią/Pana imienia i adresu e-mail. Brak podania wskazanych danych uniemożliwia zrealizowanie Pani/Pana zapytania złożonego przez formularz kontaktowy.
17. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana.

chwilowka online